Ali Abdulmadzhidov

Innopolis University SSNE student